Super User    wtorek, 08, listopad 2016 10:26
WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach   od 7:30 do 15:30, której oferta skierowana jest do młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym  lub znacznym ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
WTZ jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Jego celem jest realizacja dwóch podstawowych form rehabilitacji tj. społecznej i zawodowej przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania:

 • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej odbywa się w ramach 6 pracowni:
1) Gospodarstwa domowego,


2) Poligrafii i promocji,


3) Plastyczno – ceramicznej,


4) Gospodarczo – porządkowej,


5) Technik różnych i witrażu,


6) Umiejętności społecznych.

Prowadzone zajęcia mają na celu m.in. rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,
 • umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowanie się oraz współpraca w zespole,
 • wzajemnej motywacji do pracy i ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadanie,
 • punktualności, dokładności, wytrwałości i odpowiedzialności,
 • umiejętności pełnienia ról społecznych,
 • autoprezentacji,
 • kształtowania umiejętności w zakresie proorientacji zawodowej,
 •  opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy,  z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej   i zawodowej oraz sfery emocjonalno – motywacyjnej,
 • podnoszenia wiary we własną wartość, możliwości, przydatność społeczną oraz samodzielność,
 • radzenia sobie w sytuacjach konfliktu,
 • rozwiązywania sytuacji problemowych/ konfliktowych,
 • wyrabianie zaradności życiowej i umiejętności zachowania adekwatnego do sytuacji,
 • gospodarowania środkami finansowymi,
 • organizacji czasu wolnego.

Dobór metod i technik pracy z uczestnikami  w poszczególnych pracowniach uzależniony jest od indywidualnych możliwości, predyspozycji oraz potrzeb uczestników,       a zarazem od profilu i charakteru danej pracowni. Dla każdego z uczestników Rada Programowa opracowuje Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii, na podstawie którego, prowadzona jest kompleksowa terapia.

W ramach aktywizacji zawodowej zmierzającej do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy realizujemy praktyki zawodowe, podczas których uczestnicy mogą wykazywać się  swoimi kompetencjami pracownika poza placówką na powierzonym stanowisku pracy.
Zespół terapeutyczny stanowią specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagodzy), psycholog/ doradca zawodowy oraz pracownik socjalny.

Każdy z uczestników Warsztatu ma zapewnione wsparcie psychologiczne i socjalne.
Istotnym elementem działań terapeutycznych jest stała współpraca z rodzinami i opiekunami Uczestników, która pozwala zespołowi terapeutycznemu spojrzeć wielowymiarowo na uczestnika, rozpatrując sytuację nie tylko jego samego, ale całej jego rodziny. Pozwala to zespołowi zdiagnozować potrzeby całej rodziny i uczestnika oraz daje możliwość opracowania planu działań wspierających  rodzinę i uczestnika WTZ zapewniając kompleksową pomoc i wsparcie.
Przy wsparciu pracownika socjalnego uczestnikom jest udzielana wszelka pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, administracyjnych czy medycznych.
Uzupelnieniem oferty naszych działań są następujące zajęcia:

 • warsztaty muzyczne: zespół bębniarski Sleeps-Slap,

 • warsztaty teatralne,

 • zajęcia ruchowe,

 • warsztaty krawiectwa,

 • warsztaty kreatywności.

 

Poza pracą bierzemy udział również w działaniach kulturalnych i wolontarystycznych,

sportowych,

i turystycznych.