• OREW

  Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
  ul. Szarych Szeregów 32, tel. 55 232 38 16

 • WTZ

  Warsztat Terapii Zajęciowej
  ul. 1 Maja 1, tel. 55 233 75 93

 • PSONI

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

 • ŚDS

  Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Saperów 14D, tel. 55 643 97 77

Nie zwalniamy tempa

Projekt „Nie zwalniamy tempa- usługi społeczne i integracja”

realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu, w partnerstwie z Fundacją rozwoju innowacji społeczno-gospodarczych „Innovatione” z siedzibą w Elblągu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI: Włączenie społeczne, Działanie 11.2: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych.

Głównym celem projektu jest ułatwienie osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępu do wysokiej jakości usług poprzez bezpośrednie wsparcie uczestnika projektu oraz jego rodziny na terenie miasta Elbląga.

Czas trwania: projekt realizowany jest od 01 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.

W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Mieszkalnictwo treningowe;
 2. Pogotowie Interwencyjne;
 3. Usługi Opiekuńcze;
 4. Poradnictwo specjalistyczne - prawne;
 5. Poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne;
 6. Szkoła dla Rodziców- cykl szkoleń i warsztatów;
 7. Panele dyskusyjne dot. niepełnosprawności;
 8. Kino o niepełnosprawności;
 9. Działania integracyjne;
 10. Działania wolontarystyczne.

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Nie zwalniamy tempa – usługi społeczne i integracja” realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu oraz Fundację rozwoju innowacji społeczno-gospodarczych „Innovatione”.

Dokumenty do pobrania: