• OREW

  Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
  ul. Szarych Szeregów 32, tel. 55 232 38 16

 • WTZ

  Warsztat Terapii Zajęciowej
  ul. 1 Maja 1, tel. 55 233 75 93

 • PSONI

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

 • ŚDS

  Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Saperów 14D, tel. 55 643 97 77

Prowadzenie ŚDS

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2021 roku realizuje zadnie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -Typ Domu B- dla 40 osób z upośledzeniem umysłowym”.

Celem realizowanego zadania jest wzmocnienie kompetencji społecznych i zwiększenie autonomii dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586) oraz zgodnie z przepisami o pomocy społecznej i obowiązującymi standardami.

Zadanie jest realizowane poprzez prowadzenie w placówce zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną wszystkich stopni, w tym z kalectwami sprzężonymi, skierowanych do domu w drodze decyzji administracyjnej przez ośrodek pomocy społecznej w formie zajęć grupowych i indywidualnych, 5 dni w tygodniu w godzinach 7.00-16.00, w tym zajęcia z uczestnikami będą prowadzone co najmniej przez 6 godzin dziennie.

W ramach działań Domu prowadzimy następujące zajęcia i formy wsparcia:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 • poradnictwo psychologiczne;
 • asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 • niezbędną opiekę;
 • terapię ruchową m.in. poprzez zajęcia z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii, zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 • inne formy postępowania usamodzielniające uczestników, w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.

Uczestnikom zapewniamy profesjonalny program wspierająco-aktywizujący oparty na budowaniu relacji międzyludzkich zgodnie z zasadą poszanowania godności i praw człowieka, pomoc w rozwiązywaniu problemów, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, szacunek i prawdziwą życzliwość. Dla każdego uczestnika, przy Jego współudziale, tworzymy najbardziej odpowiedni, indywidualny plan rozwoju osobistego i przezwyciężania trudności.

Działalność ŚDS opiera się na ścisłej współpracy z rodzinami, opiekunami uczestników zajęć. W tym zakresie organizowane są cykliczne spotkania informacyjne, szkoleniowe i integracyjne, oraz indywidualne poradnictwo dla rodziców i opiekunów uczestników Domu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do naszej placówki wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu. Do ŚDS mogą zostać skierowane osoby z innej gminy, o ile gmina ta podpisze stosowne porozumienie z Miastem Elbląg.

Zapraszamy do współpracy!