Super User    piątek, 29, maj 2015 13:00
PSOUU-ZP-01/2013

Elbląg, dnia 28 listopada 2013 r.

Znak sprawy: PSOUU-ZP-01/2013

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMSYŁOWYM KOŁO W ELBLAGU
z siedzibą w 82-300 Elbląg, ul. 1 Maja 1 tel/fax (55) 233-75-93

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W imieniu Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu
niniejszym zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy PSOUU-ZP-01/2013
– przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 1 szt. autobusu (19+1)
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 6 osób na wózkach inwalidzkich zostało rozstrzygnięte.

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu:
1. AUTO-CUBY Sp. z o.o., 84-241 Gościcino, ul. Przemysłowa 2
Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryterium: cena – 100 %
Punktacja przyznana ofercie: 100 pkt.

Przewodnicząca Zarządu Koła
Beata Peplińska-Strehlau